Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego https://akademiadatascience.com/, https://sklep.akademiadatascience.com/ oraz https://akademiadatascience.pl/, w tym zasady sprzedaży kursów i produktów online. Właścicielem strony internetowej i sprzedawcą jest Data Beyond Mykola Pavlenko, przy Jesionowej 45/109, 50-504 Wrocław, NIP: 8992880289, REGON: 386152819. Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@akademiadatascience.com.

 


§ 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna dokonująca zakupu Kursu lub Produktu,

 2. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w Sklepie, w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego); począwszy od 01.01.2021 roku jako Konsumenta traktuje się również osobę fizyczną zawierającą umowę sprzedaży Kursu ze Sprzedawcą, gdy umowa nie posiada dla tej osoby fizycznej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

 3. Konto Użytkownika – usługa elektroniczna umożliwiająca między innymi zakup i korzystanie z Kursu lub Produktu,

 4. Kurs – kurs online, którego twórcą jest Sprzedawca,

 5. Produkt – produkty fizyczne (materialne), produkty elektroniczne (treści cyfrowe) dostępne na Stronie,

 6. Newsletter  – biuletyn informacyjny przesyłany drogą e-mailową, służący do komunikacji z Użytkownikami, którzy subskrybują listę mailingową Sprzedawcy,

 7. Płatności – Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty w następujący sposób: kartą płatniczą, przelewem poprzez elektroniczny system (dotpay.pl, tpay.com, imoje.pl, stripe.com, paypal.com lub elavon.com) Alior Raty, przelew bankowy, blik, druczek płatności. 

 8. Przedsiębiorca osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.

 9. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod tym linkiem https://akademiadatascience.com/regulamin/

 10. Sprzedawca – Data Beyond Mykola Pavlenko, przy Jesionowej 45/109, 50-504 Wrocław, NIP: 8992880289, REGON: 386152819, e-mail: kontakt@akademiadatascience.com,

 11. Strona – serwis internetowy dostępny pod adresem https://sklep.akademiadatascience.com/, https://akademiadatascience.com/ lub https://akademiadatascience.pl/ za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia na zakup Produktów, 

 12. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony, w tym w szczególności usługi elektroniczne Konto Użytkownika i Newsletter,

 13. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Strony (w tym Klient).


§ 2. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze Strony, w tym zakupu Kursów oraz korzystania z Usług elektronicznych.

 2. Sklep prowadzony jest przez Sprzedawcę, tj. Data Beyond Mykola Pavlenko, przy ul. Jesionowej 45/109, 50-504 Wrocław, NIP: 8992880289, REGON: 386152819, e-mail: kontakt@akademiadatascience.com.

 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają bezwzględnie obowiązujących praw Konsumentów. Wszelkie wątpliwości tłumaczy się na korzyść Konsumenta, a w przypadku sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami, zastosowanie mają przedmiotowe przepisy, przy czym pozostałe postanowienia Regulaminu są nadal ważne i pozostają w mocy.


§ 3. Prawa i obowiązki Sprzedawcy

 1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Strona funkcjonowała w sposób ciągły. Sprzedawca zastrzega jednak, że w funkcjonowaniu Strony mogą wystąpić przerwy techniczne. Sprzedawca nie ma obowiązku informowania o planowanych przerwach w funkcjonowaniu Strony.

 2. Sprzedawca może w każdym czasie zawiesić funkcjonowanie lub zablokować dostęp do Strony lub jej niektórych funkcji, w szczególności ze względu na czynności konserwacyjne, wymianę sprzętu, modyfikację Strony oraz z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. 

 3. W przypadku naruszania zasad korzystania ze Strony określonych w Regulaminie lub w obowiązujących przepisach prawa, w tym przełamywania przez Użytkownika zabezpieczeń Strony, zamieszczania na Stronie treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym lub deprecjonującym działalność innych podmiotów, po otrzymaniu przez Sprzedawcę wiarygodnej informacji o niezgodnym z Regulaminem lub z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa korzystaniu ze Strony lub bezprawnym charakterze treści dostarczanej przez Użytkownika, Sprzedawca niezwłocznie uniemożliwi dostęp do takich danych oraz zablokuje dostęp do Strony oraz świadczonych za jego pośrednictwem Usług elektronicznych takiemu Użytkownikowi, a także usunie te treści. 


§ 4. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej przepisami prawa. W szczególności zabrania się Użytkownikowi:

 1. wykorzystywania Strony w celu tworzenia, przechowywania lub przekazywania materiałów nakłaniających do agresji, niszczenia mienia oraz czynów zabronionych prawem lub mogących spowodować odpowiedzialność karną lub cywilną;

 2. wykorzystywania Strony w celu skrzywdzenia osób niepełnoletnich lub dążenia do ich skrzywdzenia;

 3. wykorzystywania Strony w celu tworzenia, przechowywania lub przekazywania materiałów, których celem byłoby szykanowanie innych Użytkowników;

 4. wykorzystywania Strony w celu zamieszczania fałszywych, mylących lub kłamliwych ofert sprzedaży lub kupna produktów, przedmiotów lub usług, zachęcania innych do przesyłania „łańcuszków” oraz zachęcania ich do wstąpienia do grup opartych na zasadzie piramidy finansowej itp.;

 5. wykorzystywania Strony, bez pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Sprzedawcy, w celu tworzenia, przechowywania lub przekazywania materiałów reklamowych, w tym w szczególności bezpośredniej i pośredniej reklamy produktów i usług oraz do ukrytych celów komercyjnych;

 6. wykorzystywania Strony w celu uzyskania bezprawnego dostępu do danych innych Użytkowników oraz próby przełamania zabezpieczeń chroniących dane, oprogramowanie, sprzęt komputerowy lub system komunikacji elektronicznej osób trzecich, a także sieć telekomunikacyjną;

 7. wykorzystywania Strony w celu zbierania danych osobowych o osobach trzecich bez ich wiedzy i zgody, w tym także podejmowania działań polegających na zbieraniu danych z ekranu komputera (ang. screen scraping) i zbieraniu informacji ze zbiorów danych (database scraping) lub innych działań, których celem jest uzyskanie spisu Użytkowników lub innych danych;

 8. wykorzystywania Strony do jakichkolwiek działań, które spowodowałyby utratę lub ograniczenie możliwości korzystania ze Strony lub Internetu jako takiego dla innych Użytkowników, w tym także wszelkie praktyki związane z działaniami hakerskimi;

 9. wykorzystywania informacji i materiałów zamieszczonych na Stronie w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający interesy osób trzecich lub interesy Sprzedawcy;

 10. korzystania ze Strony w sposób powodujący przeciążanie łącza;

 11. korzystania ze Strony w sposób powodujący naruszenie interesów Sprzedawcy;

 12. wykorzystywania programów automatycznie pobierających zawartość Strony bez zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej lub dokumentowej (mailowej) pod rygorem nieważności;

 13. umieszczania w innych serwisach internetowych oraz wykorzystywania w jakiejkolwiek formie informacji oraz materiałów umieszczonych na Stronie, bez zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej lub dokumentowej (mailowej) pod rygorem nieważności.

 1. Kupujący nie jest uprawniony do:

 1. rozpowszechniania, dystrybucji i wprowadzania do obrotu Kursów w całości lub we fragmentach, 

 2. ingerowania w zawartość Kursów,

 3. usuwania w Kursach oznaczeń Sprzedawcy oraz zabezpieczeń technicznych,

 4. udostępniania innym osobom danych umożliwiających zalogowanie się do Konta Użytkownika, za wyjątkiem sytuacji, gdy odbywa się to w ramach dozwolonego użytku osobistego.

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z korzystaniem z publicznie dostępnej sieci Internet, co może skutkować zagrożeniem pozyskiwania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione. Wobec powyższego, aby zminimalizować zagrożenia związane z korzystaniem z publicznej sieci Internet, Użytkownicy powinni stosować zabezpieczające przed zagrożeniami środki techniczne, w szczególności korzystać z oprogramowania antywirusowego.

 2. W przypadku natknięcia się przez Użytkowników na treści niedokładne, błędne, obraźliwe, sprzeczne z prawem lub w inny sposób niepożądane, Sprzedawca prosi o przesyłanie zawiadomienia na adres e-mail: kontakt@akademiadatascience.com  


§ 5. Zakup Kursu

 1. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony, konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta:

  1. dostęp do Internetu,

  2. standardowy system operacyjny (Windows,  Mac OS, Android lub iOS)

  3. standardowa przeglądarka internetowa (Google Chrome, Mozilla Firefox lub Safari),

  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 2. Do korzystania z Kursu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta:

  1. dostęp do Internetu,

  2. standardowy system operacyjny (Windows,  Mac OS, Android lub iOS)

  3. standardowa przeglądarka internetowa (Google Chrome, Mozilla Firefox lub Safari),

  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 3. W celu zakupu Kursu, Klient musi podjąć następujące kroki:

  1. wybrać Kurs spośród dostępnych na Stronie, 

  2. dodać produkt do koszyka, klikając w przycisk „Kup kurs online”,

  3. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności,

  4. zaakceptować Regulamin (akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu),

  5. kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”.

 4. Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę”, Klient zostanie przeniesiony na stronę wybranego Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za Kurs.

 5. Płatności są obsługiwane przez:

 • Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 28b, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860.

 • Tpay dostarczany przez Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437.

 • Serwis imoje.pl prowadzony jest przez ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.

Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu uważa się za zawartą między Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Klient otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

 1. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.

 2. Dokonując zakupu Kursu, Konsument składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na dostarczenie treści cyfrowych w postaci zamówionego kursu on-line przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zrzekając się w ten sposób prawa odstąpienia od umowy, co umożliwia natychmiastowe skorzystanie z Kursu. Brak złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uniemożliwia udostępnienie Kursu przed upływem terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 3. Zakupiony Kurs zostanie udostępniony Klientowi na Koncie Użytkownika niezwłocznie po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności. W szczególnych przypadkach niezależnych od Sprzedawcy (np. wskutek awarii serwera), Kurs może zostać udostępniony później niż niezwłocznie po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności. Czas dostępu do Kursu będzie wówczas liczony od chwili jego rzeczywistego udostępnienia.

 4. Zakup Kursu umożliwia korzystanie z niego wyłącznie na własny użytek osobisty Kupującego. 

 5. Zakup Kursu nie oznacza przeniesienia praw autorskich ani udzielenia licencji do utworów zawartych w Kursie. Inne, niż wprost dozwolone w niniejszym Regulaminie utrwalanie, zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu i rozpowszechnianie Kursu wymaga zgody Sprzedawcy w formie pisemnej lub e-mailowej (pod rygorem nieważności), chyba że jest ono wprost dozwolone przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 6. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem. 

 7. Począwszy od 01.01.2020 roku, Klient będący Przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, który zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży Kursu, która nie posiada dla tego Przedsiębiorcy charakteru zawodowego (wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), może nabyć Kurs na prawach przysługujących osobom posiadającym status Konsumenta. W tym celu, przesyłając formularz zamówienia, Klient składa oświadczenie o dokonaniu zakupu Kursu w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji prawidłowości złożonego oświadczenia i odmowy przyznania statusu Konsumenta, jeśli oświadczenie okaże się nieaktualne lub nieprawdziwe.§ 6. Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca informuje, że Kurs oraz treści publikowane na Stronie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy (lub innym uprawnionym do nich podmiotom). Dalsze rozpowszechnianie Kursów przez Klienta bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich.

 2. Użytkownik ma prawo do pobierania, drukowania całej Strony lub jej fragmentów pod warunkiem wykorzystywania ich tylko dla celów własnych (dozwolony użytek osobisty), o ile nie będzie to naruszać praw autorskich i pokrewnych oraz praw własności przemysłowej Sprzedawcy (lub innych uprawnionych podmiotów).

 3. Żadna część Strony lub Kursu, w tym zawarte w nim informacje lub materiały, nie mogą być w całości lub części kopiowane w celach komercyjnych (w tym do celów związanych z działalnością prowadzoną przez Użytkownika), transmitowane elektronicznie lub w inny sposób modyfikowane, linkowane, zwielokrotniane na jakichkolwiek polach eksploatacji lub w inny sposób wykorzystywane bez uprzedniej zgody Sprzedawcy lub innego uprawnionego podmiotu wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 4. Naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej przez Użytkownika rodzi odpowiedzialność na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 7. Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. W przypadku wyrażenia zgody na udostępnienie Kursu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument może otrzymać dostęp do Kursu przed upływem 14 dni od dnia jego zakupu, przy czym wówczas traci prawo do odstąpienia od umowy.

 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład poprzez pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, którego wzór jest umieszczony pod adresem internetowym z Załącznika nr. 1 do Regulaminu. Korzystanie z formularza jest nieobowiązkowe.

 4. W przypadku wykorzystania przez Klienta mniej niż 50% materiałów udostępnionych w ramach Kursu, Klient może otrzymać zwrot ceny Kursu lub jej części, na następujących zasadach:

 • w przypadku wykorzystania przez Klienta do 24% materiałów udostępnionych w ramach Kursu, Klient otrzyma zwrot 100% ceny Kursu,

 • w przypadku wykorzystania przez Klienta od 25% do 50% materiałów udostępnionych w ramach Kursu, Klient otrzyma zwrot 50% ceny Kursu,

W przypadku wykorzystania przez Klienta powyżej 50% materiałów udostępnionych w ramach Kursu, Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu ceny Kursu.

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 8. Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Kurs wolny od wad.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Kurs ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

 3. Jeżeli Klient stwierdzi wadę Kursu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

 4. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.

 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.


§ 9. Usługi elektroniczne

 1. Sprzedawca świadczy, na zasadach i warunkach opisanych w Regulaminie następujące nieodpłatne Usługi Elektroniczne:

  1. Konto Użytkownika;

  2. Newsletter.

 2. Usługi Elektroniczne, o których mowa w § 9 ust. 1, świadczone są co do zasady 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

 3. Konto Użytkownika: Usługa elektroniczna Konto Użytkownika umożliwia używanie dedykowanego panelu udostępnionego przez Sprzedawcę na Stronie, za pośrednictwem którego możliwy jest zakup Kursu oraz korzystanie z zakupionego Kursu. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik dokonuje nieodpłatnej rejestracji.

 4. Rejestracja odbywa się poprzez:

 1. wypełnienie formularza – wypełniająс formularz Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych, adresu e-mail, telefonu kontaktowego,

 2. zapoznanie się, akceptację treści oraz zaznaczenie oświadczenia o zapoznaniu się
  z niniejszym Regulaminem, oraz Polityką prywatności.

 1. Wypełniony formularz rejestracyjny Użytkownik przesyła do Sprzedawcy poprzez naciśnięcie służącego do tego przycisku „Zarejestruj się”, kończącego proces rejestracji.

 2. Podczas rejestracji Klient zobowiązany jest podać unikalne i znane tylko sobie hasło. Proces rejestracji jest szyfrowany odpowiednim protokołem.

 3. Klient jest odpowiedzialny za udostępnienie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udostępnienia.

 4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Właściciela, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu.

 5. Newsletter: Użytkownik może korzystać z Usługi elektronicznej Newsletter, podając w tym celu Sprzedawcy posiadany przez niego aktywny adres poczty elektronicznej oraz wyrażając zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez Sprzedawcę na wskazany adres e-mail. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Newslettera w każdym czasie, poprzez naciśnięcie odnośnika znajdującego się w każdej z informacji przesłanej do niego w ramach Newslettera. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę na świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter z zachowaniem 14- dniowego okresu wypowiedzenia, wysyłając w tym celu oświadczenie na adres e-mail podany przez Użytkownika przy zawarciu umowy na świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter.

 6. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej: Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług Elektronicznych, w tym usunąć Konto Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

  1. naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,

  2. umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,

  3. wykorzystywania przez Użytkownika Usługi elektronicznej niezgodnie z jej przeznaczeniem,

  4. usunięcia przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, który był użyty do założenia Konta Użytkownika oraz braku podania nowego aktywnego adresu poczty elektronicznej należącego do Użytkownika,

  5. otrzymywania przez Sprzedawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług elektronicznych.

 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika,
  w tym usunięcia jego Konta Użytkownika, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta Użytkownika w wyniku naruszenia Regulaminu.

 

§ 10. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje, uwagi, zastrzeżenia oraz pytania związane z działaniem i funkcjonowaniem Strony, jak również reklamacje dotyczące Kursów należy kierować w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@akademiadatascience.com.

 2. Reklamacja powinna wskazywać opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji oraz dane Klienta (w tym imię i nazwisko lub nazwę, adres pocztowy, adres e-mail). Reklamacje niezawierające danych umożliwiających identyfikację Klienta nie będą uwzględniane przez Sprzedawcę. Reklamacja dotycząca Kursu powinna zawierać również zgłoszenie przez Użytkownika jednego z  następujących żądań: wymiany Kursu, usunięcia wady Kursu, obniżenia ceny (z określeniem kwoty, o którą cena ma być obniżona).

 3. Sprzedawca jest uprawniony do kontaktu z Klientem, który nadesłał uwagi lub reklamacje oraz z Klientem, którego takie uwagi lub reklamacje dotyczą, w zakresie koniecznym do ustalenia zasadności uwag lub reklamacji oraz wszczęcia ewentualnego postępowania wyjaśniającego.

 4. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę.

 5. O rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca zawiadamia Klienta składającego reklamację na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

 6. W przypadku zgłoszenia reklamacji Kursu przez Konsumenta, który zażądał wymiany Kursu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że Sprzedawca uznał zgłoszone przez Konsumenta żądanie za uzasadnione.

§ 11. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

 1. Przedsiębiorca jest uprawniony do skorzystania z prawa odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, o którym mowa w § 7 Regulaminu. zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.

 2.  Sprzedawca nie ponosi wobec Przedsiębiorcy odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

 3. Przedsiębiorca wyraża zgodę na wystawienie przez Sprzedawcę i przesłanie faktury w formie elektronicznej (plik pdf) na adres e-mail wskazany w zamówieniu.

 

§ 12. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży oraz zapewnienia dostępu do Produktów elektronicznych.

 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie w celu, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi zrealizowanie Zamówienia. Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są na stronie Polityka Prywatności

 

§ 13. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

 • skorzystania przez Konsumenta z mediacji; listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych sądów okręgowych w Polsce;

 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 1. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl

 2. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich w Polsce, prowadzony przez Prezesa UOKIK, znajdujące się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php 

 3. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca wyraża wolę skorzystania z pozasądowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem właściwym do rozwiązywania ww. sporów jest dla Sprzedawcy Inspekcja Handlowa – Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej we Wrocławiu: http://wiih.ibip.wroc.pl. W celu rozwiązania sporu ze Sprzedawcą, Konsument może również skorzystać z platformy ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.  Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 14. Postanowienia końcowe

  1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez zapisanie jej na nośniku, pobranie w każdej chwili w pliku PDF lub poprzez wydrukowanie.

  2. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują „na przyszłość”, po upływie 14 dni od chwili publikacji zmienionej wersji Regulaminu na Stronie. Użytkownikom, którzy korzystają z Usługi elektronicznej Konto Użytkownika lub Newsletter, Sprzedawca na 14 dni przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu przesyła na podany przez nich adres poczty elektronicznej informację o planowanych zmianach wraz z odnośnikiem do tekstu zmienionego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu przyjęcia zamówienia. Użytkownik nie akceptujący nowej treści Regulaminu, zobowiązuje się nie korzystać ze Strony oraz poinformować o tym Sprzedawcę. W takim przypadku umowy o świadczenie Usług elektronicznych na rzecz tego Użytkownika ulegają rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym. Korzystanie przez Użytkownika ze Strony po wprowadzeniu zmian lub modyfikacji Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją zmienionego Regulaminu.

  3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w tym do sporów powstałych w związku z umowami zawartymi na jego podstawie, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

  4. W przypadku, gdy przepisy których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa obowiązującego w państwie członkowskim Unii Europejskiej miejsca zwykłego pobytu Konsumenta, są korzystniejsze dla Konsumenta niż postanowienia niniejszego Regulaminu, wtedy do umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu mają zastosowanie te przepisy, w zakresie, w jakim przyznają Konsumentowi korzystniejszą ochronę. W pozostałym zakresie zastosowania mają postanowienia Regulaminu.

Załącznik nr. 1:
Wzór formularza odstąpienia od umowy: https://akademiadatascience.s3-eu-west-1.amazonaws.com/dokumenty/formularz-odstapienia-od-umowy.pdf

 

Przydatne łącza

Pozostańmy w kontakcie​

Wysyłając wyrażasz zgodę na otrzymanie informacji o nowościach, promocjach, usługach i produktach akademiadatascience.com